ALGEMENE
VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Aerial Boys
Laatste wijziging: 1 Februari 2019

Onderstaand document betreft de algemene voorwaarden van Aerial Boys. Deze zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken die met Aerial Boys zijn gemaakt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die door Aerial Boys geleverd kunnen worden. Ter aanvulling van deze algemene voorwaarden zijn er op een andere pagina aanvullende drone voorwaarden opgesteld die naast de algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle drone gerelateerde diensten en producten van Aerial Boys.  

KvK nr: 65768000

1. Offerte
Voor elke opdracht wordt door Aerial Boys een offerte samengesteld. Hierin worden de werkzaamheden die door Aerial Boys voor deze opdracht zullen worden uitgevoerd helder omschreven. In de offerte zal een termijn staan waarin het eindproduct van de desbetreffende opdracht aangeleverd zal worden. Indien er sprake is van meerwerk vervalt deze termijn en zal er met de klant een nieuwe termijn worden overlegd. Voor overige voorwaarden aangaand het uitvoeren van meerwerk zie 2. Meerwerk.

Bij vaste opdrachtgevers kan het voor komen dat er geen offerte wordt opgesteld en gelden er mondelinge afspraken. Indien er geen mondelinge afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld de facturatie kan de opdrachtgever er vanuit gaan dat hetzelfde dag/uurtarief zal worden gehanteerd als bij de vorige productie. Dit tarief kan echter ook hoger uitvallen wanneer Aerial Boys gegronde reden heeft om er vanuit te gaan dat de desbetreffende opdracht meer werk met zich mee brengt of een hogere productiewaarde heeft.

Een offerte is vrijblijvend en tot 2 weken na dagtekening geldig. Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte dient dit schriftelijk te worden bevestigd door een reply op de email (of via een ander medium, bijvoorbeeld via WhatsApp). 

In een offerte kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden worden gesteld. Als er in de offerte afwijkende voorwaarden worden gesteld, vervallen de desbetreffende voorwaarden uit de algemene voorwaarden. Als er in de offerte aanvullende voorwaarden worden gesteld blijven ook alle algemene voorwaarden van toepassing.

2. Meerwerk
Indien er tijdens de productie/opdracht wijzigingen worden doorgegeven vanuit de opdrachtgever waardoor de door Aerial Boys omschreven werkzaamheden in de offerte worden overstegen, is er sprake van meerwerk.

Aerial Boys zal hier duidelijk over communiceren richting de klant en zal afhankelijk van de hoeveelheid extra werk een nieuwe offerte opstellen. De nieuwe offerte zal net als de oude offerte door de klant schriftelijk bevestigd moeten worden. (Zie 1. Offerte). Voor deze offerte gelden dan ook de daarin nieuwe omschreven afspraken.

3. Contactpersoon
Voor iedere opdracht wijst Aerial Boys één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Aerial Boys en de opdrachtgever loopt via deze persoon. De contactpersoon is degene die de offerte naar de klant verstuurt. De contactpersoon vanuit de opdrachtgever is voor ons degene die Aerial Boys benadert voor de opdracht. Indien de klant een ander persoon aanwijst zullen wij daar verder mee in overleg gaan. Indien de communicatie tussen Aerial Boys en de opdrachtgever hinder oplevert kan Aerial Boys ten alle tijden de contactpersoon wijzigen.

De contactpersoon staat los van degene die uiteindelijk de werkzaamheden uitvoert. Aerial Boys zal kijken welke mensen zij hier het meest geschikt voor consequent vindt.

4. Reis – en verblijfskosten
Wij maken onderscheid in 2 soorten reiskosten afhankelijk van de productie en reismethode. Op de offerte zal altijd een indicatie van de reiskoeten worden vermeld.

1. Eigen vervoer
We hanteren €0,19 per gereden kilometer. Bij ritten langer dan 2 uur bedragen de reiskosten 25 euro per uur bovenop de kilometervergoeding.

2. Openbaar vervoer
Indien wij met het openbaar vervoer reizen zullen we de afgeronde tarieven van de NS hanteren. Deze kosten zijn zonder eventuele kortingen.

Indien er sprake is van verblijfskosten dienen deze door de opdrachtgever betaald te worden. Voorafgaand aan de productie zullen er afspraken worden gemaakt over het budget voor de overnachting en of deze moeten worden voorgeschoten door Aerial Boys. Indien deze kosten moeten worden voorgeschoten is Aerial Boys vrij om een accommodatie te kiezen die binnen het budget valt en zullen de kosten op de uiteindelijke factuur doorgerekend worden aan de opdrachtgever.

5. Montage
Tenzij anders vermeld op de offerte hanteert Aerial Boys voor edits een 3-versie methode. Dit houdt het volgende in:

Versie 1
Aerial Boys stuurt de klant een gecomprimeerde variant door van de montage. Hier kunnen nog kleine foutjes in zitten. De klant geeft feedback over de montage en Aerial Boys zal eventuele op- en aanmerkingen verwerken in de tweede versie.

Versie 2
Aan de hand van de feedback uit versie 1 wordt de montage aangepast en zal Aerial Boys zo snel mogelijk deze aangepaste versie (versie 2) weer doorsturen naar de opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft nu voor de laatste keer de kans feedback aan te leveren op de montage die vervolgens zal worden toegepast op versie 3.

Versie 3
Met de feedback uit versie 2 wordt de montage nog aangepast. Daarna wordt de definitieve versie opgestuurd.

Indien de opdrachtgever nu toch nog aanpassingen wil doorvoeren is dat mogelijk. Dit wordt dan als meerwerk in rekening gebracht (Zie 2. Meerwerk).

6. Muziekrechten
Als er gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek, moeten er muziekrechten worden betaald. Aerial Boys kan een schatting van de kosten maken. Deze kosten zullen in de offerte worden opgenomen maar kunnen in de factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van stichting Buma Stemra.

Het is ook mogelijk royalty free muziek te kopen. Hiermee worden alle muziekrechten met een duidelijk en helder bedrag in een keer betaald en kan deze muziek in de meeste gevallen voor onbepaalde tijd gebruikt worden onder de video. Aerial Boys maakt standaard gebruik van royalty free muziek voor haar edits tenzij anders is afgesproken in de offerte.

7. Auteursrecht
Al het door Aerial Boys geproduceerde beeldmateriaal en overige content (tekst, geluid, formats, scripts, draaiboeken, concepten, foto’s, animaties et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze zijn en blijven dus eigendom van Aerial Boys. Ook wanneer een productie is afgerond. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur (maker).

Bij het afronden van een productie stuurt Aerial Boys het eindresultaat naar de opdrachtgever. Wanneer de volledige betaling is ontvangen verleent Aerial Boys de opdrachtgever automatisch toestemming om het werk in zijn originele vorm publiceren ten behoeven van de doelen zoals deze vooraf zijn besproken en omschreven staan in de offerte. Het is dus niet toegestaan om het werk te verveelvoudigen of aan te passen tenzij hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt en het werk door Aerial Boys onder licentie is vrijgegeven (zie 10. Licenties).

Aerial Boys behoud ten alle tijden haar persoonlijkheidsrechten en kan zich verzetten tegen publicatie van het werk in ongepaste vorm of context. De definitie van “ongepast” is hierin dat het werk niet mag worden gebruikt in publicaties welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van alle betrokken partijen bij de productie, of aan hen waarde in deze hoedanigheid.

Bij een schending van het hierboven genoemde afspraken (auteursrechten schending) kan Aerial Boys in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele claims van derden.

8. Intellectueel eigendom
Evenals het het hierboven genoemde werk zijn setups, camera instellingen, montage documenten, templates, designs formulieren en workflow intellectueel eigendom van Aerial Boys. Deze worden niet beschikbaar gesteld voor mensen buiten Aerial Boys.

9. Beeldmateriaal
Tenzij anders afgesproken, wordt het opgenomen beeldmateriaal niet beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. Aerial Boys kan tegen een jaarlijkse vergoeding het ruwe beeldmateriaal van een productie opslaan in haar archief. Het is aan de klant om hierin initiatief te nemen. Als er geen afspraken worden gemaakt over de opslag van het beeldmateriaal nadat de productie is afgerond zal Aerial Boys naar eigen inzicht het materiaal opslaan of vernietigen.

Aerial Boys hecht veel waarde aan veilige opslag en zal er alles aan doen om ten alle tijden een backup te hebben van het beeldmateriaal van alle lopende producties. In het geval van technische mankementen die door Aerial Boys niet voorkomen hadden kunnen worden kan Aerial Boys niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van het beeldmateriaal.

10. Licenties
Het recht om het werk van Aerial Boys te verveelvoudigen of aan te passen is verhandelbaar. Er kan door Aerial Boys een licentie worden opgesteld waarmee de opdrachtgever toestemming krijgt om het gemaakte werk te verveelvoudigen en/of aan te passen onder de voorwaarden die in de licentie worden gesteld.

Daarnaast kan ook het ruwe beeldmateriaal van een productie onder licentie worden vrijgegeven. Dit zal meestal (maar niet altijd!) het geval zijn bij drone producties waarbij de edit niet door Aerial Boys gedaan zal worden. Meer informatie hierover vind je in de aanvullende drone voorwaarden.

11. Betaling
Aerial Boys hanteert een standaard betalingstermijn van 21 dagen. Hierbij wordt er uitgegaan van de dagtekening die vermeld staat op de factuur.

Bij het niet tijdig betalen van de factuur zullen de volgende stappen worden ondernomen met de daarbij behorende kosten:

1. Eerste herinnering:
Termijn 10 dagen
Geen extra kosten

2. Tweede herinnering:
Termijn 10 dagen
€25 administratiekosten bovenop de factuur.

3. Derde en laatste herinnering:
Incassokosten en wettelijk verplichte rente.
Aerial Boys bepaald door wie de incasso wordt uitgevoerd.

12 Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van de productie nadat de volledige betaling door Aerial Boys is ontvangen.

Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht ook bij de opdrachtgever ligt! Zie 7. Auterusrecht, 9. Beeldmateriaal en 10. Licenties om te zien waar de opdrachtgever recht op heeft na het afronden van de betaling.

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte omschreven af te leveren product of dienst.

13. Aansprakelijkheid
Bij schade die aantoonbaar is ontstaan door het toedoen van Aerial Boys tijdens het uitvoeren van een productie, kan Aerial Boys aansprakelijk worden gesteld tot een maximum van het offerte bedrag. Bij schade die aantoonbaar is ontstaan door het toedoen van een door Aerial Boys ingezette drone tijdens een productie gelden andere voorwaarden. Zie hiervoor de aanvullende drone voorwaarden.

 

Laatste wijziging: 1 februari 2019